Agama

Bacaan Surat Yasin Arab / Latin / Terjemahan Ayat 1-83

Artikel kali ini berisi bacaan surat Yasin online lengkap dalam bentuk arab, latin dan terjemahan. Buat kamu yang sering baca Yasin online, lebih baik simoan halaman ini. Isinya lengkap dari mulai ayat 1 sampai 83. tulisan arabnya sendiri berasal dari gambar berkualitas hd.

Sedangkan untuk arti dan terjemahannya berbentuk teks. Kalau kalian mau file metahannya, silahkan isi kolom komentar saja, ya.

Bacaan Surat Yasin Arab / Latin / Terjemah

1. Yaa Siiiiin

2. Wal quraanil hakiim

3. Innaka laminal mursaliin

Artinya:

1. Yaa Siiiiin

2. Demi Al Quran yang penuh dengan hikmah

3. Sungguh engkau Muhammad adalah seorang diantara para Rosul

Ayat 4 – 6

4. ‘A laa shirootim Mustaqiiim

5. Tann zii lal ‘ aziizir Rohiiim

6. Litunnziro qow mam maaaa unn dziro aa baaaa uhum fahum ghoofiluuun

Artinya:

4. Yang ada di atas jalan yang lurus

5. Diturunkan oleh Allah yang maha Perkasa lagi Maha Penyayang

6. Agar engkau (Muhammad) memberi peringatan kepada suatu kaum yangn nenek moyang mereka belumm pernah diberi peringatan, oleh karena itulah mereka lalai.

Ayat 7-9

7. La qod haqqol qawlu ‘alaa aktsarihim fahum laa yukminuun

8. Inna ja’ alnaa fiii a’naaqihim aghlaalann fahiya ilaladzqooni fahum muqmahuuun

9. Wa ja’ alnaa mim bayni aidiihim saddaw wamin kholfihim saddann faaghsyainaahum fahum laa yubshiruun

Artinya:

7. Sungguh, berlaku perkataan (hukuman) terhadap kebanyakan mereka maka mereka tidak beriman,

8. Sesungguhnya Kami telah menjadikan pada leher-leher mereka belenggu-belenggu. Lalu belenggu itu diangkat ke dagu mereka, maka mereka tertengadah.

9. Dan kami jadikan di hadapan mereka dinding (sekat) dan dari belakang mereka dinding pemisah lalu kami tutup mereka, maka mereka tidak dapat melihat.

Ayat 10-12

 

10. Wa sawaaa un ‘ alaihim a ann dzartahum am lam tunn dzirhum laa yukminuun

11. Innamaa tunn dziro manittaba’adz dzikro wa khosyiyar Rohmaanu bilghoib, fa basysyirhu bi maghfirotiw wa ajrinn kariiim

12. Innaa nahnu nuhyil mawta wa naktubu maa qoddamuu wa aatsaarohum, wa kulla syai in ahshoynaahu fiiii imaamim mubiiiin

 

10. Dan sama saja atas mereka, apakah engkau beri mereka peringatan atau tidak engkau beri mereka peringtan, mereka tidak akan beriman.

11. Sesungguhnya engkau (Muhammad) hanya bisa memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan tersebut (Al Quran) dan ia takut kepada Tuhan (Allah) yang Maha Pengasih, maka berilah kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia (berupa surga).

12. Sesungguhnya Kami yang menghidupkan orang-orang mati dan kami juga yang menuliskan apa yang mereka kerjakan dari jejak-jejak mereka.

Ayat 13-15

13. Wadhrib lahum matsalan ash haabal qoryati idz jaaaa ahal mursaluun

14. Idz arsalnaa ilayhimutsnani fakdz-dzabuuhumaa fa ‘azzaznaa bi tsaalitsinn faqooluuuu in naaa ilaykum mursaluuun.

15. Qooluuu maaa ann tum illa basyarum mitslunaa wa maaaa ann zalarrohmaanu minn syay in in anntum takdzibuun.

13. Dan buatlah (wahai Muhammad) untuk mereka sebuah perumpamaan dari penduduk suatu negeri, ketika datang kepada mereka para utusan.

14. Ketika Kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan maka mereka mendustakan kedua orang itu kemudian Kami menguatkannya dengan utusan yang ke tiga maka mereka berkta:”sungguh kami adalah orang-orang yang diutus untuk kalian.”

15. Mereka berkata :”tidaklah kalian itu melainkan manusia yang sama seperti kami dan tidaklah menurunkan Ar Rahman sesuatupun, kalian hanyalah orang-orang yang berdusta.

Ayat 16-18

16. Qooluu Robbunaa ya’lamu innaaaa ilaykum lamursaluuun

17. Wa maa ‘alaynaaa illalbalaaghul mubiiiin

18. Qooluuu innaa tathoyyarnaa bikum laillam tann tahuu lanarjumannakum walayamassannakum minnaa ‘adzaabun aliiim.

Artinya:

16. Para utusan itu berkata :”Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah utusan untuk kalian.”

17. Dan bagi kami kewajibannya adalah menyampaikan dengan jelas.

18. Para penduduk negeri itu berkata:”sesungguhnya kami bernasib malah oleh sebab kalian. Sungguh jika kalian tidak berhenti menyuruh kami, maka kami akan merajam kalian dan kami akan menimpakan pada kalian adzab yang pedih.”

Ayat 19-21

19. Qooluu thooo irukum ma’akum ainn dzukkirtum , bal ann tum qowmum mushrifuuun

20. Wa jaaaa a minn aqshol madiinati rojuluy yas ‘aaa qoola yaa qowmit tabi’ul mursaliiin

21. Ittabi’uu mal laa yas alukum ajrow wahum muhtaduuun

19. Para utusan itu berkata :”kemalangan kalian bersama kalian, apakah jika kalian diberi peringatan, akan tetapi kalian adalah kaum yang melampaui batas.”

20. Dan datang seorang laki-laki dari ujunng kota, ia bergegas dan berkata:” wahai kaumku, kalian ikutilah para utusan itu.”

21. Kalian ikutilah orang yang tidak meminta imbalan keoada kamu dan mereka adalah orang yang mendapat petunjuk.

Ayat 22-24

22. Wa maa liya laaaa a’budul ladzii fathoronii wa ilayhi turja’uuun

23. Aattakhidzu minn duunihii aalihatan iy yuridnir Rohmaanu bi dhurril laa tughni ‘annii syafaa ‘atuhum syaiaw walaa yunn qidzuun

24. Inniiii idzal lafii dholaalim mubiiiin

22. Dan mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah mencipatakan aku, dan kepadanyalah kalian akan dikembalikan.

23. Kenapa aku harus menyembah tuhan-tuhan selain-Nya (Alloh)? Jika Alloh (Ar Rohman) mengehendaki bencana menimpaku, maka niscaya pertolongan mereka tidak akan berguna untukku dan mereka tidak akan mampu menyelamatkanku.

24. Sesungguhnya jika aku melakukan hal itu, pastilah aku ada dalam kesesatan yang nyata.

Yasin Ayat 25-27

25. In niii aa manntu birobbikum fas ma’uuun.

26. Qiiladkhulil jannah, qoola yaa layta qowmii ya’lamuuun.

27. Bi maa ghofarolii Robbii wa ja’alanii minal mukromiiin

25. Sesungguhnya aku sudah beriman kepada Tuhan kalian, maka dengarkanlah pengakuanku.

26. Dikatakan kepadanya :”masuklah engkau ke surga” dia berkata “alangkah baiknya bilamana kaumku itu megetahui”

27. Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan juga menjadikan aku termasuk dalam orang-orang yang dimuliakan.

Ayat 28-30

28. Wamaaa annzalnaa ‘alaa qowmihii mimm ba’dihii minn junn dim minas samaaa i wa maa kun naa munn ziliiiin.

29. Inn kaanat illaa shoyhataw waaahidatann fa idzaa hum khaamiduuun.

30. Yaa hasrotan ‘alalibaadi maa ya’tiihim mir Rosuulin illaa kaa nuu bihii yastahziuuun

28. Dan Kami tidak menurunkan kepada kaumnya (setelah dia meninggal) satu pasukan pun dari langit, dan tidak patut pula kami menurunkannya.

29. Tidaklah ada bagi mereka siksaan yang keras, melainkan hanya satu teriakan saja. Ma seketika saja mereka mati.

30. Alangkah menyesal hamba-hamba itu, tidaklah datang kepada mereka dari seorang Rosul kecuali kepadanya (Rosul tersebut) mereka mengolok-olok.

Ayat 31-33

31. Alam yarow kam ahlaknaa qoblahumminalquruuni annahum ilayhim laa yarji ‘uuun

32. Wa inn kul lul lammaa jamii ‘ul ladaynaa muhdhoruuun

33. Wa aayatul lahumul ardhul maytatu ahyaynaahaa wa akhrojnaa min haa hab bann faminhu ya’kuluuun

31. Tidakkah mereka melihat berapa banyak yang telah Kami binasakan sebelum mereka dari umat-umat yang telah Kami binasakan, sesunggunya dari umat-umat yang telah dibinasakann itu tidak ada yang kembali kepada mereka.

32. Dan tidaklah masing-masing umat kecuali seluruhnya akan kami hadirkan.

33. Dan suatu tanda bagi mereka adalah bumi yang mati, kami menghidupkannya dan kami keluarkan darinya biji-bijian, maka dari biji-bijian itu mereka makan.

Surat Yasin Arab dan Latin Ayat 34-36

34. Wa ja ‘alnaa fii haa jan naatim min nakhiiliw wa a’naabiw wa fajjarnaa fii haa minal úyuuun

35. Liya’kuluu minn tsamarihii wa maa ‘amilathu aydiihim afalaa yasykuruuun

36. Subhaanalladzii khalaqol azwaaja kullahaa mim maa tummbitul ardhu wamin annfusihim wamim maa laa ya’lamuuuun

34. Dan kami jadikan di dalam bumi kebun-kebun dari kurma dan anggur dan kami pancarkan padanya dari beberapa mata air.

35. Agar mereka memakan dari buahnya dan dari apa-apa yang diusahakan oleh tangan mereka, maka tidaklah mereka bersyukur.

36. Mahasuci Allah yang telah menciptakan semuanya secara berpasang-pasangan dari apa yang bumi tumbuhkan dan dari diri mereka sendiri dan dari apa-apa yang tidak mereka ketahui.

Bacaan Yasin Ayat 37-39

37. Wa aayatul lahumul laylu naslakhu minhun nahaaro fa idzaa hum mudzlimuuun

38. Wasysyamsu tajrii limustaqorril lahaa dzaalika taqdiirul ‘aziizil ‘aliiim

39. Walqomaru qoddarnaahu manaazila hattaa ‘aada kal ‘urjuunil qodiiim

37. Dan tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam, Kami lepaskan dari malam itu siang, maka tiba-tiba mereka ada dalam kegelapan.

38. Dan matahari beredar pada orbitnya, itulah ketetapan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.

39. Dan bulan telah Kami tetapkan untuknya tempat edarnya sehingga ia kembali seperti tandan yang tua.

Yasin Ayat 40-42

40. Lasy syamsu yamm baghii lahaa ann tudrikal qomaro walal laylu saa biqun nahaari wa kullunn fii falakiy yasbahuuuun

41. Wa aayatul lahum annaa hamalnaa dzurriy yatahum fil fulkil masyhuuun

42. Wakhalaqnaa lahum mim mitslihii maa yarkabuuun

40. Tidaklah mungkin bagi matahari untuk mengejar bulan dan tidaklah malam dapat mendahului siang. Masing masing mereka (matahari dan  bulan) berada pada garis edarnya.

41. Dan tanda kebesaran Allah bagi mereka sesungguhnya Kami telah mengangkat keturunan mereka di dalam kapal yang penuh muatan.

42. Dan kami ciptakan bagi mereka yang semidalnya dari apa yang mereka kendarai.

Yasin Latin, Arab Ayat 43-45

43. Wa in nasya’ nugriqhum fa laa shoriikho lahum wa laa hum yunn qodzuuun

44. Illa romatam min naa wa mataa án ilaa hiiin

45. Wa idzaa qiila lahumut taquu maa bayna aydiikum wa maa kholfakum la ‘allakum turhamuuun

43. Dan jika Kami berkehendak, Kami akan tenggelamkan mereka. Maka tidak ada penolong bagi mereka dan mereka tidak akan pula diselamatkan.

44. Kecuali jika ada rahmat dari Kami dan kesenangan sampai masa tertentu.

45. Dan apabila dikatakan kepada mereka takutlah kalian terhadap apa-apa yang ada di hadapan kalian dan apa-apa yang ada di belakang kalian agar kalian diberi rahmat.

Ayat  46-50

46. Wa maa ta’tiihim min aayatim min aayaati Robbihim illaa kaanuu ‘anhaa mu’ridhiiin

47. Wa idzaa qiila lahum annfiquu mimmaa rozaqokumulloohu qoolal ladziina aamanuu anuth’imu mal law yasyaaaullaahu ath’amah, in anntum ilaa fii dholaalim mubiiin

48. Wayaquuluuna mataa haadzal wa’du inn kunntum shoodiqiiin

49. Maa yann dzhuru illaa shoy hataw waahidatann ta’khudzhuhum wahum yakhish shimuuun

50. Falaa yas tathii ‘uuna tawshiyataw walaaaa ilaaaa ahlihim yarji ‘uuun

46. Dan tidak datang kepada mereka suatu tanda dari Tuhan mereka melainkan mereka berpaling darinya.

47. Dan apabila dikatakan kepada mereka infakkanlah dari sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kalian, berkata orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman apakah kami pantas memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah memberinay niscaya ia akan memeberinya makan? Tidaklah kalian berada kecuali dalam kesesatan yang nyata.

48. Dan mereka berkata :” Kapankah datangnya hari kiamat? jika kalian adalah orang-orang yang benar.”

49. Tidaklah mereka menunggu kecuali sati teriakan yang kerasyang akan menghancurkan mereka, dan mereka saat itu sedang bertengkar.

50. Maka mereka tidak mampu membuat suatu wasiat dan tidak pula mereka dikembalikan kepada keluarga mereka.

Ayat 51-55

51. Wa nufikho fish shuuri fa idzaa hum minal aj daatsi ilaa robbihim yann siluuun

52. Qooluu yaa waylanaa mamm ba ‘atsanaa mim marqodinaa haadzaa maa wa ádar Rohmaanu wa shodaqol mursaluuun

53. Inn kaa nat illaa shoy hataw waahidatann fa idzaa hum jamii’ul ladaynaa muhdhoruuun

54. Fal yawma laa tudzhlamu nafsun nsyay aw walaa tuj zawna illaa maa kunntum ta’maluuun

55. Inna ash haabal jannatil yawma fii syughulinn faakihuuun

51. Dan ditiup pada sangkakala maka tiba-tiba mereka menuu Tuhan mereka dari kubur mereka secara tergesa-gesa.

52. Mereka berkata:”duhai celakalah kami, siapakah yang telahh membangunkan kami dari tidur kami ini” Inilah yang dijanjikan Allah kepada para Rosul-Nya.

53. Tidaklah tiupan sangkakala itu melainkan sekali teriakan, maka tiba-tiba mereka semua dihadirkan di hadapan Kami.

54. Maka pada hari ini tidak dizolimi seseorang sedikitpun dan tidak pula kalian diberi balasan dan tidak pula kalian diberi balasan melainkan sesuai dengan paa yang kalian kerjakan.

55. Sesungguhnya para penghuni surga pada hari itu sibuk dengan bersenang-senang.

Ayat 56-60

56. Hum wa azwaajuhum fii dzhilaalin ‘alal aroooiki muttakiuuun.

57. Lahum fiihaa faakihatuw walahum maa yadda’uuun

58. Salaamunn qowlam mir Robbir Rohiiim.

59. Wamtaazul yawma ayyuhal mujrimuuun.

60. Alam a’had ilaykum yaa baniii aadama al laa ta’budusy syaytoona innahuu lakum ‘aduwwum mubiiin.

56. Mereka dan istei-isteri mereka ada dalam tempat yang teduh, mereka bersandar di atas dipan-dipan.

57. Bagimereka surga yang didalamnya ada buah-buahan dan bagi mereka apa yang mereka minta.

58. Dikatakan kepada mereka “salam” sebagai ucapan dari Tuhan yang Maha Penyayang.

59. dan kalian berpisah dengan oran gmukmin pada hari ini wahai orang-orang yang berdosa.

60. Tidakkah Aku perintahkan kepada kalian hai Bani Adam agar kalian tidak menyembah syetan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian.

Ayat 61-65

61. Wa ani’buduunii, haa dzaa shirootum mustaqiiim.

62. Wa laqod adholla minn kum jibillann katsiroo, afalam takuunuu ta’qiluuun.

63. Haadzihii jahannamul latii kunn tum tuu ‘aduuun.

64. Ish lawhal yawma bimaa kunntum takfuruuun.

65. Alyawma nakhtimu ‘alaaaa afwaahihim wa tukal limunaaa aydiihim wa tasyhadu arjuluhum bimaa kaanuu yaksibuuun.

61. Dan agar kalian menyembah-Ku, inilah jalann yang lurus.

62. Dan sungguh setan telah menyesatkan di antara kalian dalam kelompok yang banyak, maka tidaklah kalian mengerti.

63. Inilah neraka jahannam yang dulu diancamkan kepada kalian.

64. Masuklah kalian ke dalamnya pada hari ini dengan apa yang dahulu telah kalian ingkari.

65. Pada hari ini, Kami kunci atas mulut-mulut mereka dan tangan-tangan mereka akan berbicara kepada Kami dan kaki-kaki mereka akan bersaksi terhadap apa yang dulu mereka kerjakan.

Ayat 66-70

66. Walawnasyaaa u lathomasnaa ‘alaaaa ‘ayunihm fastabaqush shirooto fa annaa yubshiruuun.

67. Wa nlawnasyaaa u la masakh naahum ‘alaa makaanatihim famastathoo’uu mudhiy yaw walaa yarji’uuun.

68. Wa man nu ‘ammirhu nunakkishu filkholqi afalaa ya’qiluuun

69. Wa maa ‘allamnaahusy syi’ro wa maa yamm baghiilah, in Huwa illa dzikruw wa Quraanul mubiiin.

70. Liyunndziro mann kaana hayyaw wayahiqqol qowlu ‘alal kaafiriiin.

66. Dan jika Kami menghendaki niscaya kami hapuskan pada mata-mata mereka lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat jalan itu.

67. Dan jika Kami menghendaki sungguh Kami ubah bentuk mereka di atas tempat keberadaan mereka, maka mereka tidak akan mampu berjalan dan tidak dapat kembali.

68. Dan siapa yang Kami panjangkan umurnya maka Kami akan mengembalikan ia pada penciptaan awal mereka yang tidak mereka mengerti.

69. Dan tidaklah Kami mengajari Muhammad syair, karena bersyair itu tidak pantas baginya. Tidaklah Al Quran itu kecuali pelajaran dan bacaan yang jelas.

70. Agar Al Quran itu memberinya peringatan kepada orang-orang yang hidup dan  adzab itu ditimpakan kepada orang-orang kafir.

Ayat 71-75

71. Awalam yarow an naa kholaqnaa lahum mimmaa ‘amilay aydiinaaa an ‘aamann fahum lahaa maalikuuun.

72. Wa dzallalnaa haa lahum fa minhaa rokuubuhum wa minhaa ya’kuluuun.

73. Wa lahum fiihaa manaafi’u wa masyaaribu afalaa yasykuruuun.

74. Wat takhodzuu minn duunillahi aalihatal la’allahum yunn shoruuun.

75. Laa yastathii’uuna nashrohum wahum lahum junndum muhdhoruuun.

71. Dan apakah mereka tidak melihat sesungguhnya Kami telah menciptakan untuk mereka hewan ternak dengan kekuasaan Kami, lalu mereka menguasainya.

72. Dan Kami menundukkan hewan-hewan itu untuk mereka. Lalu sebagian menjadi tunggangan dan sebagian untuk mereka makan.

73. Dan dari binatang itu mereka mendapat beberapa manfaat dan minuman (susu) darinya. Maka mengapa kalian tidak bersyukur?

74. Dan mereka mengambil sesembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan.

75. Sesembahan tersebut tidak dapat menolong mereka, padahal mereka itu menjadi tentara untuk menjaga sesembahan mereka.

Ayat 76-80

76. Fa laa yahzunnka qowluhum, innaa na’lamu maa yusirruuna wa maa yu’linuuun.

77. Awalam yarol innsaanu annaa kholaqnaahu min nuthfatinn fa idzaa Huwa khoshiimum mubiiin.

78. Wa dhoroba lanaa matsalaw wanasiya kholqoh, qoola may yuhyil ‘idzhooma wa Hiya romiiim.

79. Qul yuhyiihal ladziiii annsyaahaaa awwala marroh, wa Huwa bikulli kholqin ‘aliiiim.

80. Alladzii ja ‘ala lakum minasy syajaril akhdhori naaronn fa idzaaa anntum minhu tuuqiduuun.

76. Maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau (Muhammad) bersedih hati. Sungguh, kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan.

77. Dan tidakkah manusia itu memperhatikan bahwa Kami menciptakan mereka dari setetes mani, ternyata mereka menjadi musuh yang nyata.

78. Dan dai membuat perumpamaan bagi Kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata “siapakah yang dapat menghidupkan tulang-belulang, yang telah luluh hancur?”

79. Katakanlah (wahai Muhammad) yang dapat menghidupkan adalah Allaha yang telah menciptakannya pertama kali. Dan Dia Maha Mengetahui terhadap setiap mahluknya.

80. Dia yang menjadikan untuk kalian api dari pohon kayu yang hijau. Dan seketika itu kalian menyalakan api dari pohon tersebut.

Ayat 81-83

81. Awalaysal ladzii kholaqos samaawaati wal ardho bi qoodirin ‘alaaa ay yakhluqo mitslahum, balaa wa Huwal Khollaaqul ‘aliiim.

82. Innamaaa amruhuuuu idzaaaa arooda syay an ay yaquula lahuu kunn fayakuuun.

83. Fasubhaanal ladzii bi yadihii malakuutu kulli syay iw wailayhi turja u’uuuun.

81. Dan bukanlah Allah telah menciptakan langit dan bumi, mampu untuk menciptakan yang semisal dengan itu. Benar, dan Dia Maha Pencipta dan Maha Mengetahui.

82. Sesungguhnya urusannya apabila ia menghendaki sesuatu Dia hanya berkata ” Kun (jadilah)” maka jadilah sesuatu itu.

83. Maka Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan.

***

Semoga artikel ini dapat mempermudah ikhwatu Iman sekalian dalam membaca surat Yasin kapanpun dan dimanapun secara online. Jadi, kalian tidak harus repot membawa buku yasin.

Semua gambar di artikel ini saya capture dari Quran.com. Silahkan share atau bookmark artikel ini jika bermanfaat.

zainudin

View Comments

Share
Published by
zainudin

Recent Posts

Doa untuk Orang Sakit Berdasarkan Al Quran dan Hadits

Doa untuk orang sakit dapat membantu mempercepat kesembuhan bagi pasien. Selain itu, hakikat do'a juga…

6 years ago

Doa Nabi Sulaiman Supaya Kamu Cepat Kaya dan Sukses

Doa Nabi Sulaiman - Banyak dari kalian mungkin belum mengetahui bahwa Nabi Sulaiman 'alaihis salam adalah…

6 years ago

Doa untuk Orang Tua |Baca Semuanya Jika Kamu Mencintai Mereka

Doa untuk orang tua adalah salah satu amalan seorang anak soleh yang mesti dilakukan setiap…

6 years ago

Waktu Sholat Dhuha, Jumlah Raka’ at, dan Keutamaannya

Waktu Sholat Dhuha - Waktu sholat dhuha adalah saat unta mulai merasakan panas matahari. Ini bukanlah…

6 years ago

Tuntunan Sholat Istikharah, Niat, Bacaan, dan Dalil Keutamaannya

Shalat istikharah atau sholat istikhoroh adalah salah satu amalan yang penting untuk dipelajari. Tidak hanya untuk…

6 years ago

Bacaan Ayat Kursi Latin / Arab / Terjemahan / Keutamaan

Apa itu ayat kursi? Kita mungkin sering mendengar, emngamalkan, tapi tidak tahu lebih jauh tentang…

6 years ago

This website uses cookies.